RT Puritas

topheader2

Single logo Knud Lavard 300

Spørgsmål & svar

Hvad er Tempel Ridder Ordenen?

Tempel Ridder Ordenen kan kaldes en livets skole som vil højne en personlig karakterdannelse gennem at lære sig selv

at kende. Virksomheden bygger på kristen tro og etik, men er derfor ikke et trossamfund.


Hvad arbejder Tempel Ridder Ordenen for?

Den ideologiske grund fremgår af Ordenens grundvold. Denne er tilgængelig for alle og fortæller om at Tempel Ridder

Ordenen vil samle mænd med etiske og sociale interesser til et broderskab, grundlagt på kærlighed, trofasthed, ansvar og pligttroskab.

Hvilke formål har Tempel Ridder Ordenen?

Formålet er at hver broder gennem en selvstændig stillingstagende skal udvikle sin karakter som person og medmenneske.

Dette arbejde sker gradvis og hviler på grundprincipperne SANDHED, KÆRLIGHED, RENHED OG TROSKAB.
For os er også AFHOLDENHED et naturligt og absolut krav. Herudover manes medlemmerne til at ELSKE GUD,
ELSKE FÆDRELANDET og ELSKE SIN NÆSTE!

Er Tempel Ridder Ordenen en "hemmelig orden"?

Ordenens eksistens og almene formål er ikke hemmeligt. Vores ideal og mål er ikke hemmeligt og
Ordenens lov og
medlemsmatrikel er åbne akter. Tempel Ridder Ordenen er derimod
et "lukket selskab", som frem for alt af pædagogisk
hensyn hemmeligholder "det indre arbejde".


Hvorfor er arbejdet i Tempel Ridder Ordenen ikke offentligt?

Siden gammel tid har alt ordensarbejde kun været kendt af de indviede. Ordensarbejdet er

opdelt på forskellige grader og hver ordensbroder kender kun til de grader han er indviet i.
En højere grad er en ny oplevelse som giver nye kundskaber. Denne arbejdsmåde er karakteristisk
for en orden og fyldt af skønhed og spænding. Ordensarbejdet er som en livsvandring.
                              
                                -HVAD VED DU OM MORGENDAGEN?-

Hvordan arbejder Tempel Ridder Ordenen?

Ordenen som organisation er ikke nogen forening i almindelig forstand, men har visse ligheder. Medlemmerne,

som kaldes Brødre, ledes af en styrelse, et Mester Råd. Foreningen og lokalerne kaldes for Tempel.
En sammenkomst omfatter i regel et højtideligt møde i ordenssalen, med reception af nye brødre til graden.
Efter det lukkede møde spises under hyggelige former et brodermåltid i festlokalerne. I Templerne er der en
Udpost, som er en forgård med egen styrelse og virksomhed som har til formål at forberede interesserede
mænd til medlemskab i Orden.

Påvirkes Tempel Ridder Ordenen af samfundets forandringer?

Under alle tidsepoker findes der et behov for sammenhold. Tempel Ridder Ordenens ideologi består,

uberørt af tidens skift. For Ordenen er traditionerne dets styrke.

Arbejder Tempel Ridder Ordenen med velgørenhed?

En af grundprincipperne i Ordenen er kærlighed til vor næste. Ordenen uddeler årligt stipendier til enkelte

personer og grupper som deler vores ideal og som arbejder i Ordenens ånd. Dette sker såvel centralt fra
hele Ordenen, som lokalt fra enkelte Templer.


Hvem er med i Tempel Ridder Ordenen?

Blandt medlemmerne findes mænd fra alle faggrupper som repræsenterer et tværsnit af vort samfund,

såvel socialt som økonomisk. Alle er interesseret i frivilligt arbejde.

Hvorfor kan kun mænd blive medlem i Tempel Ridder Ordenen?

Af historiske traditionelle årsager er kun mænd medlemmer. Ideer og arbejdsformer er hentet fra

middelalderens ridderordner. I dag indbydes og deltager i øget omfang kvindelige slægtninge til
forskellige aktiviteter og højtider. TEMPEL BYGGER ORDEN er en nydannet Orden for kvinder, med
samme ideal og målsætning som Tempel Ridder Ordenen. Du kan læse mere om deres
virksomhed på hjemmesiden: www.tempelbyggareorden.org


Hvad kræver Tempel Ridder Ordenen af sine medlemmer?

Orden stiller krav på en personlig livsstil uden brug af berusende midler og kræver en personlig tro,

men har udover dette ikke nogen krav eller synspunkter på medlemmernes politiske eller religiøse anskuelser.

Hvad indebær afholdsløftet?

Løftet om afholdenhed indebær at man ikke bruger nogen form for berusende midler. Dette er et personligt løfte.

Kan man aldrig forlade Tempel Ridder Ordenen?
De løfter som gives, afgives af fri vilje og er beregnet til at gælde hele livet, hvilket understreges ved
den information som gives forud for hver ansøgning om medlemskab. Af forskellige årsager er der medlemmer,
som ikke længere er aktive, men løfterne om ædruelighed og tavshed eksisterer som en moralsk forpligtelse.

Hvad kan Tempel Ridder Ordenen give mig?

Hvad svarer Du på disse spørgsmål?

Søger Du....
• en dybere mening med livet?
• et stærkt ønske om i dit eget liv at bidrage til en bedre verden?

Tror Du....
• de smukke ceremonier med dybt indhold ville appellere til dig?
• at hver person er en vigtig del af livet?
• at hver enkelt har et personligt ansvar for helheden?

Svarer Du "JA" på de her spørgsmål? DA ER TEMPEL RIDDER ORDEN NOGET FOR DIG! Vi tilbyder Dig
BRODERSKAB over alle sociale grænser. Vi lægger os ikke ved økonomiske eller sociale status,
politiske meninger, eller andre ydre faktorer. Vi tilbyder dig et FÆLLESSKAB af ligesindede om åndelige
værdier. Vi tilbyder smukke CEREMONIER med et dybt indhold. Vi tilbyder dig et miljø, hvor man opbygger
sit indre på ædruelige og kristne principper.

Hvor får man mere information om Tempel Riddere Orden?

I hovedmenuen under "kontakt os" og vi vil kontakte dig inden for ganske kort tid.